Starý zákon

KnihaKapitoly
První Kniha Mojžíšova50
Druhá Kniha Mojžíšova40
Třetí Kniha Mojžíšova27
Čtvrtá Kniha Mojžíšova36
Pátá Kniha Mojžíšova34
Kniha Jozue24
Kniha Soudců21
Kniha Rut4
První Kniha Samuelova31
Druhá Kniha Samuelova24
První Kniha Královská22
Druhá Kniha Královská25
První Kniha Paralipomenon29
Druhá Kniha Paralipomenon36
Kniha Ezdrášova10
Kniha Nehemiášova13
Kniha Ester10
Kniha Jobova42
Kniha Žalmů150
Kniha Přísloví31
Kniha Kazatel12
Píseň Šalomounova8
Proroctví Izaiáše proroka66
Proroctví Jeremiáše proroka52
Pláč Jeremiášův5
Proroctví Ezechiele proroka48
Proroctví Daniele proroka12
Proroctví Ozeáše proroka14
Proroctví Joele proroka3
Proroctví Amosa proroka9
Proroctví Abdiáše proroka1
Proroctví Jonáše proroka4
Proroctví Micheáše proroka7
Proroctví Nahuma proroka3
Proroctví Abakuka3
Proroctví Sofoniáše proroka3
Proroctví Aggea proroka2
Proroctví Zachariáše proroka14
Proroctví Malachiáše proroka4