Starý zákon

Kniha Kapitoly
První Kniha Mojžíšova 50
Druhá Kniha Mojžíšova 40
Třetí Kniha Mojžíšova 27
Čtvrtá Kniha Mojžíšova 36
Pátá Kniha Mojžíšova 34
Kniha Jozue 24
Kniha Soudců 21
Kniha Rut 4
První Kniha Samuelova 31
Druhá Kniha Samuelova 24
První Kniha Královská 22
Druhá Kniha Královská 25
První Kniha Paralipomenon 29
Druhá Kniha Paralipomenon 36
Kniha Ezdrášova 10
Kniha Nehemiášova 13
Kniha Ester 10
Kniha Jobova 42
Kniha Žalmů 150
Kniha Přísloví 31
Kniha Kazatel 12
Píseň Šalomounova 8
Proroctví Izaiáše proroka 66
Proroctví Jeremiáše proroka 52
Pláč Jeremiášův 5
Proroctví Ezechiele proroka 48
Proroctví Daniele proroka 12
Proroctví Ozeáše proroka 14
Proroctví Joele proroka 3
Proroctví Amosa proroka 9
Proroctví Abdiáše proroka 1
Proroctví Jonáše proroka 4
Proroctví Micheáše proroka 7
Proroctví Nahuma proroka 3
Proroctví Abakuka 3
Proroctví Sofoniáše proroka 3
Proroctví Aggea proroka 2
Proroctví Zachariáše proroka 14
Proroctví Malachiáše proroka 4